Colofon

Dit is het jaarverslag van Vebego Holding N.V. over 2021. Hier vindt u een overzicht van de groepsmaatschappijen die onder de Vebego Holding vallen.

Productie
Samenstelling, redactie, overige fotografie:
Corporate Communications Vebego
Teksten: Ravestein & Zwart , Nijmegen
Fotografie: Carin Deben , Renée de Groot , Jasper Loeffen , Dida Mulder , Dennis Vloedmans ,
Realisatie: F19 Digital Reporting , Eindhoven
Basisontwerp: Zandbeek , Eindhoven
Vertaling: Transperfect translations , Utrecht

Copyright
© Vebego Holding, Voerendaal mei 2022. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.