De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

Activa

  

31.12.2021

   

31.12.2020

        

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

 

17.658

   

18.774

 

Overige immateriële vaste activa

 

6.589

   

5.899

 
   

24.247

   

24.673

        

Materiële vaste activa

       

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

11.842

   

11.838

 

Machines en installaties

 

16.524

   

15.840

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

16.306

   

15.622

 
   

44.672

   

43.300

        

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in verbonden partijen

 

14.493

   

14.598

 

Latente belastingvorderingen

 

1.296

   

1.837

 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

2.041

   

1.667

 
   

17.830

   

18.102

        

Vlottende activa

       

Voorraden

       

Handelsvoorraden

 

5.207

   

6.682

 
   

5.207

   

6.682

        

Vorderingen

       

Handelsdebiteuren

 

125.680

   

118.176

 

Overige verbonden maatschappijen

 

98

   

265

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

21.352

   

20.917

 
   

147.130

   

139.358

        

Liquide middelen

  

174.817

   

135.357

        
        
   

413.903

   

367.472

Passiva

  

31.12.2021

   

31.12.2020

        

Groepsvermogen

       

Aandeel Vebego Holding N.V. in het groepsvermogen

 

138.170

   

117.020

 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

-102

   

-432

 
   

138.068

   

116.588

        

Voorzieningen

       

Voor pensioenen

 

29

   

49

 

Voor belastingen

 

5.130

   

4.219

 

Voor reorganisaties

 

5.565

   

9.034

 

Voor eigenrisicodragerschap WGA

 

9.851

   

6.440

 

Voor jubileumuitkeringen

 

4.255

   

2.807

 

Overige voorzieningen

 

5.246

   

3.356

 
   

30.076

   

25.905

        

Langlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

2.526

   

3.811

 

Hypotheken o/g

 

2.178

   

2.250

 

Achtergestelde leningen

 

225

   

225

 

Investeringsverplichtingen

 

12.556

   

8.634

 

Overige schulden

 

62

   

242

 
   

17.547

   

15.162

        

Kortlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

2.724

   

3.187

 

Leveranciers- en handelskredieten

 

44.519

   

38.109

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

47.349

   

41.140

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

133.620

   

127.381

 
   

228.212

   

209.817

        
        
        
   

413.903

   

367.472