De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

(In duizenden euro)

    

2021

    

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten:

         

Netto-omzetresultaat

   

34.308

    

23.563

Aanpassingen voor:

         

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

   

20.817

    

18.778

- Mutaties in voorzieningen

   

3.260

    

13.341

- Veranderingen in werkkapitaal:

         

. mutatie kortlopende vorderingen

 

-7.295

    

12.504

  

. mutatie voorraden

 

1.475

    

-30

  

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

 

18.070

    

274

  
    

12.250

    

12.748

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

70.635

    

68.430

Ontvangen interest

 

322

    

648

  

Ontvangen dividenden

 

3.095

    

4.084

  

Betaalde winstbelasting

 

-8.118

    

-1.999

  
    

-4.701

    

2.733

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

65.934

    

71.163

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

         

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

 

-22.197

    

-20.034

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

 

1.007

    

4.351

  

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

 

505

    

-2.200

  

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

 

5.197

    

14

  

Verstrekte langlopende vorderingen

 

-553

    

-165

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

 

313

    

83

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-15.728

    

-17.951

    

50.206

    

53.212

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

         

Ontvangsten uit langlopende schulden

 

0

    

533

  

Aflossingen van langlopende schulden

 

-1.537

    

-754

  

Betaalde dividenden

 

-8.374

    

-6.202

  

Betaalde interest

 

-1.456

    

-1.353

  

Mutatie kredietinstellingen

 

-463

    

2.218

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-11.830

    

-5.558

          

Nettokasstroom

   

38.376

    

47.654

Koers- en omrekeningsverschillen

   

1.084

    

110

Mutatie geldmiddelen

   

39.460

    

47.764

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

   

135.357

    

87.593

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

   

174.817

    

135.357

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,6 miljoen (2020: € 1,3 miljoen).