De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Board of Directors van Vebego Holding N.V.

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2021 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vebego Holding N.V. te Curaçao is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Vebego Holding N.V.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Vebego Holding N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 van de toelichting. 

De jaarrekening bestaat uit:

  1. De geconsolideerde balans per 31 december 2021.

  2. De geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021.

  3. Het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Vebego Holding N.V. en onze controleverklaring daarbij.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Vebego Holding N.V. in onze controleverklaring van 19 mei 2022.

Verantwoordelijkheden van de Board of Directors voor de samengevatte jaarrekening

De Board of Directors is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Eindhoven, 19 mei 2022

Was getekend

Deloitte Accountants B.V.

R.H.M. Hermans MSc RA