De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impactstrategie 2022-2025: meetbaar en toekomstbestendig

De wereld verandert razendsnel. Klimaatverandering wordt reëel, de tekorten aan arbeidskrachten en grondstoffen hebben gevolgen voor veel industrieën. Duurzaam en verantwoord ondernemen met oog voor mens, maatschappij en milieu, is de nieuwe norm. Veel bedrijven stellen zichzelf ambitieuze doelen op dit vlak, met als doel om de transitie naar een circulaire en inclusieve economie te versnellen. Deze transitie is nodig om toekomstbestendig en relevant te blijven en wordt extra gevoed door ambitieuze wetgeving. Zo zal de EU Green Deal gevolgen hebben voor alle grote EU-bedrijven, en dus ook voor Vebego.

Inclusief én circulair ondernemen

Onze kernactiviteiten zijn vrijwel volledig gerelateerd aan het sociaal domein. Met de kennis, mensen en middelen die we hier inzetten, kunnen we de meeste impact maken. We nemen ook onze verantwoordelijkheid om de milieueffecten van onze activiteiten aan te pakken om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Inclusief en circulair ondernemen is de norm voor Vebego. Dit doen we door betekenisvol werk te creëren voor onze medewerkers en door tegelijkertijd bij te dragen aan een betere wereld. Bij dat laatste willen wij ook externe stakeholders ondersteunen om duurzame keuzes te maken ten gunste van de planeet.

Verfijning van de strategie

In 2021 heeft Vebego de impactstrategie verfijnd en opnieuw vastgelegd voor de periode 2022-2025. De strategie wordt vanuit Vebego voor alle bedrijfsonderdelen geïmplementeerd. De impactorganisatie krijgt nader vorm. Voor alle doelstellingen formuleren we een plan van aanpak en richten we processen en systemen in. Hiervoor is het interne stappenplan ‘Fit voor de toekomst’ geformuleerd dat uit vier stappen bestaat; hieronder worden deze overzichtelijk weergegeven. Bij de stap ‘Governance’ is te lezen dat het behalen van niet-financiële KPI’s niet vrijblijvend zal zijn bij Vebego. Het resultaat weegt vanaf 1 januari 2023 mee in de bonus van het management.

Gekozen voor focus: investeren in SDG 8 en SDG 12

De Verenigde Naties (VN) heeft duurzame ontwikkelingsambities voor 2030 vastgelegd in zeventien SDG’s). Samen vormen zij de mondiale duurzaamheidsagenda die, verspreid over verschillende dimensies, richting geeft voor een aanpak om van de wereld een betere plek te maken. Vebego heeft er in 2021 definitief voor gekozen deze SDG’s als leidraad te nemen en heeft op basis hiervan ook de eigen impactstrategie verfijnd. We gaan focussen op het ondersteunen van twee specifieke SDG's waarmee we ons rendement op het gebied van mens, milieu en maatschappij kunnen optimaliseren.

Als hoofddoel hebben we gekozen voor SDG 8: Eerlijk werk en economische groei. Wij creëren betekenisvolle banen door het sterker maken van kwetsbare mensen en het verkleinen van culturele verschillen en inkomensongelijkheid. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze diensten, aan deloyaliteit van onze medewerkers en aan hun geluk en gezondheid. We willen een meer inclusieve bedrijfscultuur creëren, waarin iedereen zich gewaardeerd en op zijn of haar gemak voelt.

Doelen:

  • In 2030 bestaat 30% van het personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor moet we nog wel op groepsniveau de definitie vaststellen zodat dit begrip voor alle landen gelijk is. Ook moet er een meetinstrument worden ingericht.

  • Bij Diversiteit en Inclusie (D&I) richt onze focus zich op het vergroten van diversiteit op management- en boardniveau (verticaal dus), met name in gender en etnische diversiteit, zoals bekrachtigd in de ondertekening van de Charter Diversiteit. Medio 2022 starten we een scan van de organisatie, voor de metingen zetten we GPTW als instrument in.

Daarnaast dragen wij actief bij aan SDG 12: verantwoord consumeren en produceren om de planeet te beschermen en te voldoen aan de eisen van onze klanten. We nemen onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. In 2030 willen wij CO2-neutraal zijn en heeft circulariteit een prominente plek in onze bedrijfsvoering.

Doelen:

  • CO2-neutraliteit in 2030, gecertificeerd door een extern instituut. Er wordt eerst een generieke roadmap opgesteld, daarna wordt deze verfijnd in een aanpak per bedrijf.

  • Circulair ondernemen: EcoVadis-certificering. Eind dit jaar dienen alle bedrijven een plan van aanpak gereed te hebben voor het behalen van certificering op silver of gold niveau in 2025. 

Governance

In 2021 is de nieuwe Head of Impact benoemd; deze rapporteert aan de Board of Directors. Onder zijn leiding staat het Impact-team dat bestaat uit:

  • Kernteam Impact: centraal georganiseerd, verantwoordelijk voor strategie, beleid, coördinatie, beheer van belanghebbenden, positionering.

  • Virtueel impactteam: plaatselijke vertegenwoordiging, zorgt voor uitvoering van strategie in de werkmaatschappijen, levert input voor beleid en projecten.

  • Ambassadeurs en sponsors: in- en externen die ons vertegenwoordigen en ondersteunen bij de uitvoering van strategie en beleid.

Impact governance
Rapportage

Met onze keuze voor de SDG’s 8 en 12, creëren we meteen ook concrete aanknopingspunten voor de uitvoering van onze strategie. In 2021 hebben we besloten dat onze bedrijven hun resultaten gaan rapporteren volgens de aanpak van het GRI. We zullen daarbij de doelstellingen op de SDG’s vertalen naar KPI’s die passen bij onze onderneming. Vervolgens kunnen we met deze parameters onze impactresultaten rapporteren en zo aan alle stakeholders verantwoording afleggen over onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling. GRI is wereldwijd het meest gebruikte principe voor niet-financiële rapportage. Het helpt organisaties om hun externe effecten op de economie, het milieu en de samenleving te begrijpen.

Het gebruik van GRI is voor Vebego ook van belang voor het maken van een duurzaamheidsverslag dat in overeenstemming is met de Europese richtlijn Corporate Sustainability Report Directive (CSRD). Als Vebego geven we de hoogste prioriteit aan het voldoen aan deze richtlijn die vanaf 2024/2025 van kracht wordt. De CSRD verplicht bedrijven om informatie te publiceren over milieu- en sociale aangelegenheden, de behandeling van personeel, respect voor mensenrechten, anti-corruptie en omkoping en over diversiteit in besturen (qua leeftijd, geslacht, opleiding en professionele achtergrond). Met de GRI-standaarden die we gaan gebruiken hebben we hiervoor alles tijdig in orde.