De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans

De kapitaalpositie van Vebego blijft sterk. De solvabiliteit komt uit op 31,7% (2020: 29,3%). De stijging komt voort uit het positieve resultaat over 2021. Het totale garantievermogen (groepsvermogen minus goodwill plus de voorziening voor latente belastingen) steeg naar € 126 miljoen (2020: € 102 miljoen). De stijging van het garantievermogen komt door de toename van het groepsvermogen. Het balanstotaal steeg met name door een stijging van de liquide middelen, de kortlopende schulden en een hoger groepsvermogen. De stand van de liquide middelen, na aftrek van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen, kwam op balansdatum uit op € 172 miljoen.

De financiële positie van Vebego is in 2021 ten opzichte van 2020 verder verbeterd. De verbetering is het gevolg van het sterk verbeterde resultaat, gecorrigeerd voor afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het werkkapitaal. Meer betaalde winstbelasting, investeringen in vaste activa, aflossingen van langlopende schulden en uitgekeerde dividenden hadden een dempend effect op de verbetering. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bewoog zich in 2021 rond hetzelfde niveau als 2020. We beschikken over ruim voldoende eigen middelen om de strategische visie van Vebego en de onderliggende plannen van de dochterbedrijven te financieren.