De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken. 

In het verslagjaar bestond de RvC uit vijf personen: twee vrouwen en drie mannen: Pamela Boumeester (voorzitter), Loes van Rijsoort, Willem Cramer, Ton Goedmakers sr en Jan van Hoek. Oud RvC-voorzitter Arend Vos is per 1 januari 2021 teruggetreden.

In dit overzicht staan de personalia van de leden van de Raad.

Bij de samenstelling van de RvC wordt gekeken naar individuele ervaring en deskundigheid en naar de specifieke rol die een commissaris kan innemen. We kijken ook naar het geheel van deskundigheden en rollen in de Raad. Het streven is een heterogeen, complementair team waarbij de commissarissen elkaar aanvullen en versterken, maar elkaar ook voldoende tegenwicht en scherpte bieden. Bij toekomstige vacatures laat Vebego, naast individuele eisen, ook diversiteit binnen de Raad meewegen.

Over het jaar is voldaan aan het corporate governance-beleid, zoals vastgelegd in de code Vebego & goed bestuur .

Was getekend

Board of Directors

Ton Goedmakers, CEO

                                      Ronald Goedmakers

Voerendaal, 19 mei 2022