De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers

Werk met betekenis, werk dat dagelijks positieve impact maakt

Ieder mens is uniek en heeft eigen talenten. Als Vebego streven wij ernaar dat al onze medewerkers deze talenten kunnen ontwikkelen – op het werk, maar ook breder als mens. Wij hebben oog voor specifieke behoeftes en talenten en bieden een luisterend oor in goede en in slechte tijden. Want wij geloven: alleen als een medewerker goed in zijn vel zit, kan deze ook goed werk leveren voor anderen. En: als we oog hebben voor de talenten van onze medewerkers draagt dit bij aan groei, voor de medewerker zelf én voor ons als organisatie.

Vebego wil méér zijn dan een logo op de loonstrook. Wij beseffen dat onze medewerkers ook buiten ons bedrijf van waarde zijn. Door de impact van onze medewerkers te vergroten, vergroten wij onze impact op de wereld. Schoonmaak, zorg, groenvoorziening en facilitair management zijn activiteiten die welzijn creëren. Wij zijn het aan onze medewerkers verplicht om deze waarde beter en meer uit te dragen. Met als doel dat er meer respect komt voor het werk dat zij verrichten en meer bewustzijn over hoe dit werk substantieel bijdraagt aan het welzijn in onze maatschappij.

De ambitie van Vebego is: zoveel mogelijk mensen betekenisvol werk bieden. Dat doen wij vanuit HR onder andere door actief te werken aan diversiteit en inclusie en door te kiezen voor een waarderende benadering van medewerkers. Een HR-pijler die in sterke mate bijdraagt aan positieve impact is betekenisvol werk. Door te zorgen voor betekenisvol werk voor onze eigen medewerkers bieden we ook onze klanten en hun medewerkers én de maatschappij de meeste toegevoegde waarde.

'Voor ons niet meer dan logisch dat onze organisatie, en specifieker de medewerkers die bij ons werkzaam zijn, een weerspiegeling vormen van de maatschappij waarin wij leven. Wij zijn de maatschappij. Dat helpt ons. En we zijn er trots op. De intrinsieke motivatie om ‘goed te doen’ drijft ons.' (HR Visie 2019)
Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers (gemanaged) bedraagt eind 2021 31.808, de daling ten opzichte van 2020 (34.091) komt door de verkoop van enkele joint ventures in de zorg (in België, Duitsland en Nederland) en de dienstenchequesbedrijven in België. 78% van onze medewerkers werkt parttime, 71% is vrouw. 

Aantal medewerkers per land (gemanaged)

 

2021

  

2020

      

België

 

2.627

  

3.636

Duitsland

 

3.769

  

3.681

Nederland

 

19.028

  

20.209

Zwitserland

 

6.384

  

6.565

      

Totaal

 

31.808

  

34.091

  • * Medewerkers betreft het totaal aantal medewerkers van de geconsolideerde bedrijven en onze joint ventures
Great Place To Work

We bieden niet alleen betekenisvol werk, we willen ook het effect ervan meten. In 2021 werd – net als in 2020 – het werken bij Vebego gewaardeerd met het tevredenheidscijfer 7,8. In 2021 hebben in totaal zeventien Vebego-bedrijven het onderzoek Betekenisvol Werk uitgevoerd, met een respons van 3.794 medewerkers. Vanaf 2022 starten we, in navolging van Vebego in Zwitserland, ook in België, Duitsland en Nederland met Great Place To Work (GPTW). Deze internationaal bekende methodiek geeft ons inzicht hoe we aspecten zoals betrokkenheid van onze medewerkers of de mate van diversiteit en inclusie kunnen vergroten, versterken en verbreden. Doel is dat in 2025 al onze bedrijven het certificaat van GPTW verworven hebben. Vebego profileert zichzelf zo als aantrekkelijke werkgever voor bestaande én potentiële medewerkers. Het is daarmee ook een wezenlijk bestanddeel van onze employer branding en arbeidsmarktcommunicatie.

Meten van betekenisvol werk
‘In Zwitserland is de arbeidsmarkt krap. Mensen kunnen kiezen. Daarom doen we er alles aan om aantrekkelijk te zijn en onze reputatie te verbeteren. Sinds begin 2020 hebben wij het Great Place To Work-certificaat. Dit draagt ertoe bij dat wij inderdaad worden erkend en herkend als een aantrekkelijke werkgever. Het versterkt daadwerkelijk ons imago.’ Remo Wehrli, Director of People & Transformation, Vebego AG
Diversiteit & Inclusie

Al sinds de oprichting wordt Vebego gedreven door inclusief ondernemerschap. Wij geloven in de kracht van verschillen. Ons familiebedrijf moet een plek zijn waar iedereen kan én mag werken, ongeacht etniciteit, afkomst, leeftijd, arbeidsvermogen of geslacht. Een plek ook zonder glazen plafond. We zijn ervan overtuigd dat onze organisatie sterker wordt als we diversiteit omarmen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze organisatie en de mensen die bij ons werken een weerspiegeling zijn van de maatschappij waarin wij leven. Wij zijn de maatschappij; onze organisatie telt meer dan honderd nationaliteiten.

Ondertekening Charter Diversiteit bij de SER op 28 oktober 2021

Als Vebego tekenden we op 28 oktober 2021 het Charter Diversiteit . In het Charter Diversiteit hebben we onze concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer beschreven: we willen verschillen door onze hele organisatie heen verkleinen. Een specifiek aandachtspunt is vergroting van gender- en culturele diversiteit binnen het management. Door het charter te ondertekenen hebben we ons als organisatie gecommitteerd aan deze uitdaging. Eén van onze subdoelen is zorgen voor vertegenwoordiging van meer divers talent. Er zijn eerste stappen gezet in het objectiveren van het instroomproces. Zo is het volledige recruitmentproces geanalyseerd op basis van wetenschappelijke inzichten. Met behulp van deze analyse zijn verbeteringen doorgevoerd in de vacatureteksten en is een checklist gemaakt voor het inclusief schrijven van vacatureteksten.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe wet ingegaan die zich richt op een evenwichtige man- vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven. Vebego voldoet op dit moment aan het streefcijfer van 40% vrouwen in de Raad van Commissarissen en werkt er hard aan om in 2022 de 33%-norm voor de Executive Board te realiseren. 

The way we work

Corona heeft gezorgd voor een enorme stimulans van modern werken. We werken meer hybride en op meer verschillende momenten. In mei 2021 hebben we in Nederland voor de tweede keer het onderzoek ‘Samen succesvol werken op afstand’ uitgevoerd. Mede hierdoor weten we dat stafmedewerkers het fijn vinden om minder te reizen en om meer regie te hebben over hun eigen tijd. Iets meer dan de helft (55%) van de medewerkers gaf aan dat zij bij voorkeur 50% thuis werken en 50% op kantoor. Wij faciliteren dit graag, omdat we thuiswerken zien als een goede aanvulling op het werken op de traditionele werkplek. We bieden ruimte voor persoonlijke invulling, vanuit de behoefte van de medewerker. Dit past bij onze aanpak waarbij we focussen op het talent van de medewerker en coachen op basis van wat nodig is. Ook sturen we op output en stimuleren we een gezonde leefstijl.

  • 1 Rapportage onderzoek Samen succesvol werken op afstand, mei 2021

We zijn in 2021 verdergegaan met het organiseren van een goede werkplek thuis, voor collega’s die het primaire proces ondersteunen. Vebego zorgt onder andere voor bureaus, stoelen en beeldschermen, zodat medewerkers ook thuis op een veilige en prettige manier kunnen werken. Dat deze aanpak loont, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat medewerkers in mei 2021 minder fysieke gezondheidsklachten ervoeren dan in november 2020 (22% tegenover 32%).

In Zwitserland is men er ook van overtuigd dat de mogelijkheid om thuis te werken voordelen met zich meebrengt voor veel medewerkers en dat een flexibele omgang onze medewerkers motiveert om ook thuis optimaal te werken. Thuiswerken wordt hier dan ook gezien als een goede aanvulling op het werken op kantoor.

Het moderne werken vraagt tevens om nieuwe vormen van leiderschap. Werken op afstand heeft gevolgen voor persoonlijk leiderschap van medewerkers; het vraagt daarmee tegelijkertijd om een (kleine) omslag voor onze leidinggevenden. Wij ontwikkelen verschillende modules die hen helpen om zich deze nieuwe vorm van leiderschap eigen te maken. Door samen te werken met mensen uit andere organisaties binnen Vebego en door samen nieuwe manieren van leiderschap te ontdekken, spreekt iedereen straks – op zijn eigen manier – toch dezelfde taal.

Veilig werken

We vinden het belangrijk om iedereen een fijne, veilige en gezonde werkplek te bieden. Ook omdat het werk een plek is waar onze medewerkers een groot gedeelte van hun tijd doorbrengen. We willen een werkplek bieden waar iedereen zich thuis voelt, waarin iedereen er mag zijn, en waarbij er wordt geluisterd naar individuele behoeften van medewerkers. Zodat iedereen met plezier naar het werk gaat. Dit betekent ook veilig kunnen en mogen werken, voor onze medewerkers en voor onze klanten. Veiligheid gaat daarmee verder dan alleen technische veiligheid. Het gaat er ook om dat onze medewerkers - van wie het merendeel bij klanten op locatie werkt - zich veilig voelen en dat we meten hoe veilig we zijn. Als werkgever nemen wij hier graag verantwoordelijkheid voor. Veilig werken is een randvoorwaarde: We werken veilig of we werken niet.

Vooruitblik

De transitie naar elf grote bedrijven zal ook in 2022 en 2023 veel energie en aandacht vragen van onze medewerkers, leidinggevenden, HR-collega’s en ondernemingsraden. We hebben te maken met veranderingen in processen, structuren en teams, maar werken bovenal aan een cultuurverandering met als doel: one family, one culture, one language. Het zijn veranderingen die we samen en zorgvuldig met alle aandacht voor medewerkers uitvoeren.

In 2022 breiden we onze familie uit met ruim 8.000 nieuwe collega’s die we vanuit hectas mogen verwelkomen in onze Vebego-familie. Een belangrijke stap om onze groeiambitie waar te maken, want tegelijkertijd vormt de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds een risico voor onze dienstverlening. We blijven daarom hard werken aan een sterke positie als meest aantrekkelijke werkgever in de facilitaire dienstverlening. We gaan door met het vergroten van het bewustzijn en de mate van diversiteit & inclusie binnen Vebego. Tot slot is de GPTW-certificering een doel voor alle Vebego-bedrijven in 2025.