De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het was opnieuw een jaar waarin Covid-19 een grote rol speelde. Maar er was toch een belangrijk verschil. In 2020 zat de Raad van Commissarissen dicht op de uitvoering. De continuïteit was in het geding, we dachten actief mee over bijvoorbeeld de cashflow bij bedrijven. In het afgelopen verslagjaar 2021 hebben we weer kunnen focussen op onze feitelijke rol: het beleid en de strategie van Vebego monitoren, toezien op de financiële gang van zaken en, gevraagd en ongevraagd, adviseren.

Extra aandacht hebben we dit jaar besteed aan de overname van hectas Facility Services. Een spannende, grote overname, waarbij we ons intensief hebben beziggehouden met de vraag of dit de juiste stap is: draagt de overname bij aan de missie en de strategie van Vebego? Ons antwoord hierop was, net zoals bij de Board of Directors, een volmondig ‘ja‘. In het verdere verloop van het acquisitietraject hebben we als Raad meegedacht over de vraag of de culturen van Vebego en hectas bij elkaar passen en hebben we meegewerkt aan de due dilligence die voorafging aan de definitieve overname.

De Raad is te spreken over het resultaat over 2021. Het resultaat is goed, ondanks én dankzij Covid. Door Covid-19 was er meer aandacht voor hygiëne, meer werk in de thuiszorg, meer werk in de ziekenhuizen, meer werk bij bijvoorbeeld het desinfecteren van bussen. Tegelijkertijd moesten bedrijven van Vebego op andere terreinen – denk aan de schoonmaak van vliegvelden en treinen – constant op- en afschakelen omdat de vraag bij de klant telkens wisselde.

De Raad is tevreden over het presteren en het functioneren van de Board of Directors. Het eerste jaar van Ton Goedmakers als CEO is vlekkeloos verlopen. Covid en de overname van hectas hebben geen nadelige invloed gehad op de voortgang van Designing our Future. Er zijn in 2021 belangrijke stappen gezet in het basisontwerp van meerdere nieuwe bedrijven en in de manier waarop Vebego werkprocessen eenduidiger en efficiënter kan organiseren. De stap om de operationele aansturing van de vier kernlanden te beleggen bij twee COO’s is doorgezet. 

In algemene zin zijn er in 2021 voorwaarden gecreëerd voor meer verbinding tussen bedrijven en landen. Vebego straalt steeds meer eenheid uit en geeft actief inhoud aan de slogan One family. One culture. One language. Dit gebeurt in het werken aan minder juridische entiteiten, maar ook in het ontwikkelen van een nieuwe merkstrategie en het vergroten van de zichtbaarheid van Vebego. Ook is in het verslagjaar actief gewerkt aan een betere representatie van vrouwen in de top van het bedrijf. Het heeft onder andere geleid tot de aanstelling van Suzanne van Nieuwenhuijzen als Corporate Secretary. Het proces om te zoeken naar een nieuwe vrouwelijke CFO en een vrouwelijke CHRO is in gang gezet.

Als Raad proberen we een kwart van onze tijd terug te kijken: verloopt alles ordentelijk, wat staat er op papier, wat komt er van terecht? De rest van onze tijd kijken we bij voorkeur vooruit; de vergaderingen en de agenda’s zijn hier op ingericht. Onze toegevoegde waarde zit voor een belangrijk deel in het adviseren over de toekomst van Vebego. Zo heeft Vebego de SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) en SDG 12 (verantwoordelijke consumptie en productie) van de Verenigde Naties omarmd als leidraad bij het maken van impact. Als Raad denken wij actief mee over de manier waarop Vebego deze ontwikkelingsdoelen kan vertalen naar bruikbare KPI’s: wanneer hebben we als Vebego bereikt wat we willen bereiken? Ook geven we advies over manieren om de naam van Vebego als aantrekkelijke werkgever verder te vergroten.

De Raad is in 2021 vijf keer fysiek bijeengekomen. Daarnaast heeft de RvC veel telefonisch overleg gehad met de Board of Directors over de overname van hectas. In de zomer van 2021 is de voltallige RvC, samen met de certificaathouders van Vebego, op bedrijfsbezoek geweest bij Brouwers Groenaannemers in Tilburg. Bij dit bezoek is gesproken over de bijdrage van Vebego aan het verbeteren van de biodiversiteit en over het project Spoorpark Tilburg waar Brouwers Groenaannemers als hoofdaannemer gezorgd heeft voor een klimaatrobuuste omgeving met ruimte om te spelen, te sporten, te recreëren en zelfs te kamperen.

Als Raad hebben we in 2021 een zelf-evaluatie uitgevoerd. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar de effectiviteit van ons werk en naar de onderlinge samenwerking. Onze eigen, interne, bevindingen toetsen we in 2022 bij een externe partij. Er waren in 2021 geen mutaties in de Raad. We hebben besloten om de Raad vooralsnog niet aan te vullen. 

Wij bieden u hierbij het door de Board of Directors opgestelde Jaarverslag 2021 aan. De jaarrekening 2021 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze Raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel van resultaatbestemming. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2021 vast te stellen.

Was getekend

Raad van Commissarissen
Pamela Boumeester, voorzitter
Ton Goedmakers sr.
Loes van Rijsoort
                                      Willem Cramer
                                      Jan van Hoek
Voerendaal, 19 mei 2022