De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Groepskasstroomoverzicht 2020

(In duizenden euro)

    

2020

    

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten:

         

Netto-omzetresultaat

   

23.563

    

9.580

Aanpassingen voor:

         

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

   

18.778

    

18.603

- Mutaties in voorzieningen

   

13.341

    

1.290

- Veranderingen in werkkapitaal:

         

. mutatie kortlopende vorderingen

 

12.488

    

-5.296

  

. mutatie voorraden

 

-30

    

-445

  

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

 

290

    

5.521

  
    

12.748

    

-220

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

68.430

    

29.253

Ontvangen interest

 

648

    

485

  

Ontvangen dividenden

 

4.084

    

7.006

  

Betaalde winstbelasting

 

-1.999

    

-3.250

  
    

2.733

    

4.241

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

71.163

    

33.494

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

         

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

 

-20.034

    

-18.005

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

 

4.351

    

2.462

  

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

 

-7.550

    

-4.246

  

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

 

14

    

-3.440

  

Verstrekte langlopende vorderingen

 

-165

    

-1

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

 

83

    

325

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-23.301

    

-22.905

    

47.862

    

10.589

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

         

Ontvangsten uit langlopende schulden

 

5.883

    

412

  

Aflossingen van langlopende schulden

 

-754

    

-326

  

Betaalde dividenden

 

-6.202

    

-4.653

  

Betaalde interest

 

-1.353

    

-1.134

  

Mutatie kredietinstellingen

 

2.218

    

957

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-208

    

-4.744

          

Nettokasstroom

   

47.654

    

5.845

Koers- en omrekeningsverschillen

   

110

    

693

Mutatie geldmiddelen

   

47.764

    

6.538

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

   

87.588

    

81.050

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

   

135.352

    

87.588

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt
€ 1,3 miljoen (2019: € 0,6 miljoen).