De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Groepsbalans per 31 december 2020 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

Activa

  

31.12.2020

   

31.12.2019

        

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

 

18.774

   

20.357

 

Overige immateriële vaste activa

 

5.899

   

3.824

 
   

24.673

   

24.181

        

Materiële vaste activa

       

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

11.838

   

13.067

 

Machines en installaties

 

15.840

   

15.989

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

15.622

   

15.320

 
   

43.300

   

44.376

        

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in verbonden partijen

 

14.598

   

15.209

 

Latente belastingvorderingen

 

2.023

   

157

 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.667

   

1.537

 
   

18.288

   

16.903

        

Vlottende activa

       

Voorraden

       

Handelsvoorraden

 

6.682

   

6.574

 
   

6.682

   

6.574

        

Vorderingen

       

Handelsdebiteuren

 

118.176

   

123.900

 

Overige verbonden maatschappijen

 

265

   

2.441

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

20.921

   

23.420

 
   

139.362

   

149.761

        

Liquide middelen

  

135.352

   

87.588

        
   

367.657

   

329.383

Passiva

  

31.12.2020

   

31.12.2019

        

Groepsvermogen

       

Aandeel Vebego International N.V. in het groepsvermogen

 

110.060

   

93.060

 

Aandeel Vebego International B.V. in het groepsvermogen

 

6.449

   

12.687

 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

-432

   

-919

 
   

116.077

   

104.828

        

Voorzieningen

       

Voor pensioenen

 

49

   

69

 

Voor belastingen

 

4.219

   

4.395

 

Voor reorganisaties

 

9.034

   

1.757

 

Voor eigenrisicodragerschap WGA

 

6.440

   

2.727

 

Voor jubileumuitkeringen

 

2.807

   

335

 

Overige voorzieningen

 

3.356

   

3.875

 
   

25.905

   

13.158

        

Langlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

3.811

   

2.540

 

Hypotheken o/g

 

2.250

   

2.321

 

Achtergestelde leningen

 

225

   

225

 

Investeringsverplichtingen

 

8.634

   

5.125

 

Overige schulden

 

242

   

477

 
   

15.162

   

10.688

        

Kortlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

3.187

   

969

 

Leveranciers- en handelskredieten

 

38.109

   

38.252

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

41.820

   

39.227

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

127.397

   

122.261

 
   

210.513

   

200.709

        
   

367.657

   

329.383