De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risico’s en kansen

Aanpak per bedrijf

Vebego is actief op meerdere markten in verschillende landen die allemaal hun eigen dynamiek hebben. De bedrijven brengen jaarlijks hun strategische en operationele risico’s in kaart. Ieder kwartaal worden de mitigerende maatregelen besproken. Deze dossiers krijgen maximale aandacht vanuit het lokale management. Er zijn ook een aantal thema’s en risico’s die van belang zijn voor vrijwel al onze activiteiten en landen. Deze pakken we Vebego-breed op. Belangrijkste thema is de ontwikkeling van de economie en de maatschappelijke ontwikkelingen in het post-coronatijdperk. 

Macro-economische gevolgen coronacrisis

Op dit moment is het nog onduidelijk wat de macro-economische gevolgen van de coronacrisis precies zullen zijn. De groeimodellen zien er per land waar Vebego actief in is ook anders uit. De rol van de verschillende overheden op het gebied van economische herstelpakketten en sectorgerichte subsidies heeft direct en indirect grote gevolgen voor de opdrachtgevers van Vebego. Het vroegtijdig stoppen van steunmaatregelen kan onder meer leiden tot meer faillissementen, besparingen op de facilitaire uitgaven of korten op de groenvoorzieningen. Ook constateren wij dat de verschillende marksegmenten in de crisis hun eigen dynamiek hebben ontwikkeld, wat ook invloed zal hebben op de herstelfase na de coronacrisis. Het management van de bedrijven rapporteert periodiek over de ontwikkeling binnen de sector waar men actief is; de Executive Board gebruikt deze informatie en de eigen analyses om de middellangetermijnplannen te monitoren en waar nodig bij te sturen door mitigerende maatregelen.

Micro-economische gevolgen coronacrisis

Door de coronacrisis is de aandacht voor hygiëne en de leefomgeving fors toegenomen. Voor bedrijven van Vebego is dit een positieve ontwikkeling. In segmenten zoals zorg en voedingsindustrie vragen klanten meer schoonmaak, extra hygiënemaatregelen en meer materiaal. De opleidingen en expertise die we bieden zijn over de landen heen zeer gewild. In deze segmenten stijgt de vraag naar onze diensten sterk. Het is goed denkbaar dat door deze crisis het belang van goede schoonmaak en hygiëne een extra impuls krijgt. Wij dragen daar vanuit onze expertise aan bij door extra voorlichting en informatievoorziening, zowel naar klanten als medewerkers. De bedrijven die actief zijn in de zorg hebben tijdens de coronacrisis in de frontlinie gestaan. Juist hier heeft Vebego een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de crisis. Wij voorzien dat de concurrentie van facilitaire dienstverleners in de zorg gaat toenemen. Tegelijkertijd verwachten we dat we met onze kennis, kunde en ervaring – cruciale factoren in de zorg - opdrachtgevers kunnen blijven overtuigen. Voor alle bedrijven die actief zijn in de facilitaire dienstverlening is de ontwikkeling van de kantorenmarkt in het post-coronatijdperk een belangrijk vraagstuk. Het aantal m2 zal krimpen, wat een risico is voor de schoonmaakbedrijven. Maar de verwachting is ook dat het gebruik van kantoorruimtes anders wordt ingericht, wat weer kansen oplevert voor onze schoonmaakbedrijven en de bedrijven die actief zijn in facilitymanagement.

De uitdaging die blijft: werken aan vitaal vakmanschap en aantrekkelijk werkgeverschap

De omgeving waarin we leven en werken, verandert voortdurend. Dit geldt voor alle landen en sectoren waar we actief zijn. Corona heeft sommige zaken versneld, andere tot stilstand gebracht.  Toch is de invloed van corona op ons werk en op werkgeverschap op de langere termijn beperkt. Er zijn grotere, blijvende ontwikkelingen. Medewerkers moeten langer doorwerken vanwege het verhogen van de pensioenleeftijd en/of een dalende pensioenuitkering. Ook blijft er krapte op de arbeidsmarkt bij onze uitvoerende beroepen (schoonmakers, hoveniers, zorgpersoneel), omdat er steeds minder praktisch geschoolde jongeren toetreden. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemiddelde leeftijd in onze organisatie stijgt. Naarmate de leeftijd stijgt neemt ook de hersteltijd toe die nodig is na het verrichten van arbeid; medewerkers doen er langer over om uitgerust en vitaal weer aan de dag te kunnen beginnen. Voor Vebego is dit een risico. Tegelijkertijd is het ook een kans om het beter te organiseren voor onze medewerkers en om een plek te creëren waar mensen gezond en vitaal tot hun pensioen aan de slag kunnen. Daarom geven we gefocust aandacht aan de vitaliteit van onze medewerkers met ons programma vitaal vakmanschap.

In dit programma is er naast fysieke gezondheid ook aandacht voor het mentale, financiële en emotionele welbevinden. Alle vier factoren zijn essentieel voor hoe we het werk betekenisvol, gezond en duurzaam maken en doen, nu en in de toekomst. Het programma maakt ons ook aantrekkelijker als werkgever. Aantrekkelijk zijn doen we ook door bijvoorbeeld te investeren in vakmanschap en opleiding en door élk talent te erkennen, omarmen en welkom te heten in onze organisatie. Dat doen we overal in onze organisatie, van schoonmaker tot directeur, van hovenier tot zorgmanager. Zo wordt ons krachtige collectief nog krachtiger. Ook versterken we op deze manier onze positie in de markt, vergroten we onze naamsbekendheid op de arbeidsmarkt en werken we iedere dag aan onze positie als een van de meest inclusieve werkgevers van Nederland. Dit draagt substantieel bij aan onze ambitie: een positieve impact op mensen.

Complexiteit in wet- en regelgeving

De afgelopen jaren is Vebego geconfronteerd met steeds complexere wet- en regelgeving. Vooral in Nederland neemt de regeldruk per jaar verder toe, maar ook in de andere landen zien we meer eisen van onder meer overheid, accountant en belastingdienst. Om “in control” te blijven werken we vanuit de holding met een intern auditproces dat ieder kwartaal voorziet in een uitgebreide checklist en een databoek. De checklist wordt voortdurend gemonitord en aangepast aan actuele relevante wet- en regelgeving en eventuele incidenten. De grote bedrijven binnen Vebego behandelen deze checklist ieder kwartaal, kleinere bedrijven doen dit tweemaal per jaar. Via een steekproef controleert het interne auditteam van de holding de afgeronde checklists. Hierbij verifiëren zij vooral of de regels correct nageleefd zijn en of eventuele onvolkomenheden zijn opgelost. In 2020 hebben wij een Tax Control Framework opgezet dat vanaf het eerste kwartaal 2021 wordt geïmplementeerd.

Onze externe audit op de jaarrekening wordt door Deloitte uitgevoerd.

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden, werken we aan verdere verbetering van de kwaliteit van onze administratieve organisatie. Hierbij is de samenwerking tussen de bedrijven in de verschillende landen belangrijk. In Zwitserland worden steeds meer administratieve taken centraal uitgevoerd door de grootste werkmaatschappij Vebego AG in Zürich. In Nederland is de komst van shared services een belangrijke stap geweest in het efficiënt organiseren van administratieve en backofficeprocessen (o.a. verloning, inkoop, facturatie) . Alle Vebego schoonmaakbedrijven in Nederland maken hier al volledig gebruik van. Vebego stuurt er actief op dat haar bedrijven per land hun backoffices meer gezamenlijk organiseren. Zo is het in Nederland de intentie om de shared services uit te breiden met de expertise van HR, duurzame inzetbaarheid, IT, inkoop en juridische zaken. Alle Nederlandse bedrijven gaan deze diensten afnemen uit de gezamenlijke backoffice.

IT-Security

Het aantal ransomware en phishing aanvallen neemt nog steeds toe. Dat is een realiteit waar ook Vebego zich tegen moet wapenen. Eerdere jaren is geïnvesteerd in het verhogen van de security en het opzetten van een Security Operations Centre (SOC) dat 24x7 toezicht houdt en acteert indien nodig, waarbij alle componenten van de infrastructuur bewaakt worden. In de tweede helft van 2020 is begonnen met de uitrol van een verplicht security awareness programma om ook onze medewerkers alerter te maken op dit soort zaken. 2021 zal in het teken staan van de invoering van dataclassificatie, zodat we persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens gericht beter kunnen beveiligen. Ook continueren we de jaarlijkse interne security audits, waar de beveiliging bij al onze bedrijven wordt geëvalueerd en jaar op jaar wordt verbeterd.

Financiële impact risico’s

De mate en snelheid van herstel na de coronacrisis heeft de belangrijkste invloed op onze strategische en operationele risico’s. De impact op Vebego hangt af van individuele factoren en van factoren die met elkaar samenhangen. Wij zien nu geen noodzaak om het systeem van interne risicobeheersing in 2021 verder aan te passen. Het is niet mogelijk om de consequenties te bepalen van risico’s die zich in de toekomst kunnen voordoen en die niet ondervangen worden in het huidige systeem van risicobeheersing. 2020 laat wel zien dat Vebego goed in staat is om de organisatie aan te passen aan snel veranderende omstandigheden. Vebego is een sterk en solide familiebedrijf dat zeer conservatief is gefinancierd en een stoot kan verdragen.