De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Resultaatontwikkeling

In de jaren 2018 en 2019 heeft Vebego veel geïnvesteerd in de organisatie. Vebego is een familiebedrijf met een langetermijnfocus en met doelstellingen die verder reiken dan het eerstvolgende boekjaar. De langetermijninvesteringen (onder andere in IT-systemen en in de uitbouw van shared services) hebben in 2019 hun eerste vruchten afgeworpen met een afname van overheadkosten en met verbeteringen in de bedrijfsvoering. De verwachtingen over 2020 waren hooggespannen, de begroting ging uit van een forse stijging van omzet en resultaat. De komst van corona heeft een streep gezet door veel van de gemaakte plannen. Zo kenden de bedrijven in de door corona getroffen segmenten in 2020 forse resultaatreducties. Desondanks heeft Vebego in 2020 een positief resultaat behaald, dat hoger was dan in 2019. In de jaarrekening is een voorziening getroffen van € 7,5 miljoen voor de aangekondigde organisatie-aanpassing “Designing Our Future”, wat een negatieve impact heeft op het resultaat 2020.

Het nettoresultaat over 2020 is uitgekomen op € 17 miljoen (2019: € 9 miljoen), een rendement van 2% (2019: 1%). De bedrijven binnen de groep die minder coronagevoelig waren, hebben de mindere resultaten van andere Vebego-bedrijven kunnen compenseren. De verbetering ten opzichte van 2019 komt deels voort uit het resultaat van de overgenomen joint ventures die in 2020 volledig zijn meegeconsolideerd. De belangrijkste oorzaak is echter de rem die we in 2020 hebben gezet op alle uitgaven die niet direct bijdroegen aan het primaire proces. Vooral de investeringen met een langeretermijnhorizon zijn tijdens de eerste coronagolf “on hold” gezet. Ook is een tijdelijke vacaturestop ingesteld voor banen buiten de directe operatie. De grote onzekerheid die alle bedrijven en zeker ook Vebego kort na het uitbreken van de coronacrisis in maart in de greep hield, maakte deze maatregelen noodzakelijk. 

Het opschorten van de korte- en langetermijninvesteringen en de tijdelijke vacaturestop zijn niet structureel van aard. De coronacrisis liet zien hoe belangrijk het is om vooruit te blijven kijken; de eerdere investeringen in IT-systemen zorgden er bijvoorbeeld voor dat we snel konden omschakelen naar thuiswerk. Om leegloop tegen te gaan is na afloop van het eerste kwartaal een interne flexpool opgezet om medewerkers die werkzaam zijn in zwaar getroffen sectoren, zoals luchthavens en evenementlocaties, in te zetten in bijvoorbeeld de zorg. Vebego is eind 2020 al begonnen met een inhaalslag; deze zal naar verwachting leiden tot een fors lager resultaat in 2021. Verderop in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verwachtingen voor 2021.