De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans

De kapitaalpositie van Vebego blijft sterk. De solvabiliteit komt uit op 29,1% (2019: 28,8%). De stijging komt voort uit het positieve resultaat over 2020. Het totale garantievermogen (groepsvermogen minus goodwill plus een voorziening voor latente belastingen) steeg naar € 102 miljoen (2019: € 89 miljoen). De stijging van het garantievermogen komt door de toename van het groepsvermogen. Het balanstotaal steeg met name door een stijging van de liquide middelen, de kortlopende schulden en een hoger groepsvermogen. De stand van de liquide middelen, na aftrek van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen, kwam op balansdatum uit op € 132 miljoen.

De financiële positie van Vebego is in 2020 ten opzichte van 2019 verbeterd dankzij een hogere kasstroom uit operationele activiteiten als gevolg van het sterk verbeterde resultaat en als gevolg van mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal. De kasstromen uit investeringsactiviteiten en uit financiële activiteiten bewogen zich in 2020 rond hetzelfde niveau als 2019. We beschikken over ruim voldoende eigen middelen om de strategische visie van Vebego en de onderliggende plannen van de dochterbedrijven te financieren.