De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken. Gedurende het verslagjaar bestond Vebego’s RvC uit zes personen, twee vrouwen en vier mannen. Oud RvC-voorzitter Arend Vos is per 1 januari 2021 teruggetreden. De RvC van Vebego telt nu vijf leden, twee vrouwen en drie mannen: Pamela Boumeester (voorzitter), Willem Cramer, Ton Goedmakers sr, Jan van Hoek en Loes van Rijsoort. In dit overzicht staan de personalia van de leden van de Raad.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gekeken naar individuele ervaring en deskundigheid en naar de specifieke rol die een commissaris kan innemen. We kijken daarnaast ook naar het geheel van deskundigheden en rollen in de Raad. Het streven is een heterogeen, complementair team waarbij de commissarissen elkaar aanvullen en versterken, maar elkaar ook voldoende tegenwicht en scherpte bieden. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego, naast individuele eisen, ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Commissarissen.

Over het jaar is voldaan aan het corporate governance-beleid, zoals vastgelegd in de code Vebego & goed bestuur .

Was getekend

Board of Directors

Ton Goedmakers, voorzitter

                                      Ronald Goedmakers

Voerendaal, 17 mei 2021