De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Met Covid-19 diende zich in maart 2020 een heuse calamiteit aan. Het was zeker de eerste weken en maanden een zeer spannende tijd. Alles was opeens onzeker. Als Raad van Commissarissen (RvC) is het onze primaire taak om de Board of Directors met raad en daad terzijde te staan. We hebben daarom een tijd lang extra intensief opgetrokken met de Board of Directors, en waar wenselijk ook met andere leden van de Executive Board. In de Covid-beginperiode hadden we elke twee weken extra overleg met de Board of Directors. Deze nodigde ons zelf ook nadrukkelijk uit om mee te kijken en mee te denken. Als commissarissen zagen wij immers ook hoe andere bedrijven acteerden in deze crisis.

Onze rol als RvC in crisistijd was meedenken en meewerken over alle vragen en keuzes die voorlagen. Eerste stap in een situatie als deze is altijd: kijken naar de financiën en naar de continuïteit van de bedrijfsvoering. Hoe zit het met de liquiditeit, hebben we voldoende cash? Wat valt er qua opdrachten op korte termijn weg, welke bedrijven en welke onderdelen worden het hardst getroffen? We hebben actief meegedacht over alle denkbare scenario’s. Hoe groot is het risico dat klanten die in de problemen komen niet betalen? En als dat het geval is, moeten we dan met de bank gaan praten? Is het eventueel ook een optie om belastingbetaling uit te stellen? Wat zijn per land de regelingen vanuit de overheid? Bij alles wat we deden hebben we geprobeerd om de Board of Directors te helpen reflecteren op de consequenties van mogelijke stappen. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties als we als Vebego gebruik maken van overheidsmaatregelen?

Graag maakt de RvC de directie van Vebego een groot en expliciet compliment voor de daadkrachtige en moedige aanpak van de crisis. Er is passend gebruik gemaakt van overheidsregelingen, maar alleen als dat nodig was. Zo heeft Vebego gebruik gemaakt van de regeling voor tijdelijke werkloosheid in Zwitserland, maar niet van de NOW-regeling in Nederland. Er is onder andere met de vorming van een flexpool met circa 1.000 medewerkers snel gehandeld. De aandacht voor klanten en marktkansen is niet verslapt. Integendeel: de kansen die de crisis soms ook bood zijn vaak met beide handen aangegrepen. Er is actief ingespeeld op de behoefte bij klanten aan vaker schoonmaken en meer desinfectie. Hetzelfde geldt voor de handelsactiviteiten, met extra verkoop van schoonmaak- en desinfectiemiddelen.

Het management heeft in het afgelopen coronajaar niet alleen oog gehad voor bedrijfskritische processen. De zorg voor mensen zit in het DNA van Vebego en kwam het afgelopen jaar extra duidelijk naar voren. Er was ook volop aandacht voor de medewerkers. Praktische ondersteuning in de vorm van thuiswerkfaciliteiten, maar ook oprechte communicatie vanuit de Board of Directors die mensen motiveerde en steunde. Deze inspanningen hebben mede gezorgd voor verbinding binnen Vebego. 

De Raad is in deze context zeer tevreden over het resultaat van Vebego over 2020. Het omzetverlies bij bepaalde bedrijven en in specifieke sectoren is elders in de groep gecompenseerd. Het resultaat is daarmee per saldo positief. Belangrijk om te melden ook: het resultaat is, naast de diversiteit in het portfolio en het vermogen om op onderdelen meer werk te verwerven, ook te danken aan de hoge kwaliteit van de klanten die zijn blijven betalen.

Te midden van de coronacrisis zijn in 2020 ook stappen gezet in de verdere uitrol van de strategie. De Board of Directors heeft met “Designing our future” gekozen voor een andere vormgeving van de groep. Vebego is op weg naar een structuur met minder bedrijven, meer integratie van backoffices en meer bundeling van expertises. Dit moet leiden tot efficiëntere processen, sterkere merken en meer toegevoegde waarde voor klanten. Parallel aan deze professionalisering is het belangrijk om te zorgen voor duidelijke verantwoordelijkheden in het bestuur van de onderneming. Vebego heeft het afgelopen jaar op onderdelen verder voorgesorteerd op goede governance. De Executive Board, opgericht in 2019, zorgde er eerder al voor dat de huidige Board of Directors dichter op het gehele bedrijf komt te zitten. In 2020 is besloten om de Executive Board uit te breiden met twee Chief Operating Officers die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de Zwitserse en Duitse Vebego-bedrijven en de Nederlandse en Belgische Vebego-bedrijven. Met deze stap wordt het belang van klanten, bedrijven en medewerkers nog sterker verankerd in de top van Vebego.

In 2020 is ook het besluit gevallen dat Ton Goedmakers (de derde generatie Goedmakers) vanaf 2021 de nieuwe CEO zou worden. Zo’n overgang is niet vanzelfsprekend, maar is wel op een goede, natuurlijke wijze verlopen. Iedereen is recht gedaan, in een zorgvuldig proces. Als RvC hebben we na meerdere gesprekken het volle vertrouwen gegeven.

De RvC is in juli en december 2020 twee keer fysiek bijeengekomen en heeft twee extra vergaderingen ingelast die voltallig via MS Teams gevoerd zijn. Daarnaast hebben leden van de RvC vanwege Covid-19 veel 1-op-1 gesprekken en gesprekken en petit comité gevoerd. Arend Vos heeft eind 2020 afscheid genomen van de RvC en staat nu aan het hoofd van de Stichting administratiekantoor Vebego. Daarmee zijn de belangen van de aandeelhouder eenduidiger belegd, wat eveneens bijdraagt aan goede governance.

Wij bieden u hierbij het door de Board of Directors opgestelde Jaarverslag 2020 aan. De jaarrekening 2020 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze Raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel van resultaatbestemming. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2020 vast te stellen.

Was getekend

Raad van Commissarissen
Pamela Boumeester, voorzitter
Ton Goedmakers sr.
Loes van Rijsoort
                                      Willem Cramer
                                      Jan van Hoek
Voerendaal, 17 mei 2021